Anthony.gif (48423 bytes)
Susan B. Anthony, Abolitionst