riot.jpg (41060 bytes)
Anti-abolition whites riot in New York City, 1847.